Verkoopsvoorwaarden

 1. Alu Sport Equipment is de commerciële roepnaam van B&M Projects bvba.
 2. Alle facturen zijn contant te betalen op de vervaldag tenzij anders vermeld op de factuur.
 3. Bij gebrek aan betaling van het factuurbedrag op de vervaldag, zijn vanaf die dag van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling
  interesten verschuldigd ten belope van 12,5% per jaar. Tevens is een schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag.
  Indien invordering langs gerechtelijke weg nodig zou blijken in het kader van handelstransacties, is de afnemer-handelaar tevens
  tussenkomst verschuldigd in de kosten en honoraria van de door B&M Projects bvba ingeschakelde advocaat, overeenkomstig de Europese regelgeving en de Wet aangaande de bestrijding van betalingsachterstand in handelstransacties.
 4. Op alle geschillen aangaande de door B&M Projects bvba uitgevoerde opdrachten is verder enkel het Belgische recht van toepassing.
 5. Enkel de Belgische rechtbanken en meer bijzonder de rechtbanken van het Arrondissement Tongeren zijn bevoegd.
 6. In geval van betwisting is het Belgisch recht van toepassing en zijn de Belgische rechtbanken van het Arrondissement Limburg, Afdeling Tongeren bevoegd. De door deze rechtbank uit te spreken vonnissen zullen overeenkomstig de Verordening EG nr. 1215/2012 als Europese executoriale titel gewaarmerkt worden, zodat op grond van deze titel het vonnis rechtstreeks in het buitenland uitgevoerd kan worden.
 7. Geleverde goederen blijven eigendom van B&M Projects bvba tot de factuur voldaan is.
 8. Huidige contractvoorwaarden primeren steeds op strijdige voorwaarden van de contractpartij van B&M Projects bvba.
 9. Klachten dienen binnen de 3 dagen na levering schriftelijk en duidelijk omschreven ingediend te worden bij Alu Sport Equiment.
 10. Bij laattijdige betaling van de eerste openstaande factuur die leidt tot gerechtelijke invordering, zullen ook alle andere openstaande en consignatiefacturen in aanmerking komen, zelfs als deze niet vervallen zijn.